مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
Revendeur - 10Go -
Espace Disque 10Gb

Bandwidth illimites


FTP - Email - Email list - Database - Sous Domaine - Domaine Parked - Domaine additionnel Illimité

Panel : WHM & Cpanel
Softaculous Installer

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
Revendeur - 20Go -
Espace Disque 20Gb

Bandwidth Illimités


FTP - Email - Email list - Database - Sous Domaine - Domaine Parked - Domaine additionnel Illimité

Panel : WHM & Cpanel
Softaculous Installer

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
Revendeur - 40Go -
Espace Disque 40Gb

Bandwidth Illimités


FTP - Email - Email list - Database - Sous Domaine - Domaine Parked - Domaine additionnel Illimité

Panel : WHM & Cpanel
Softaculous Installer

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
Revendeur - 60Go -
Espace Disque 60Gb

Bandwidth Illimités


FTP - Email - Email list - Database - Sous Domaine - Domaine Parked - Domaine additionnel Illimité


WHMCS ou ClientExec Gratuit

Panel : WHM & Cpanel
Softaculous InstallerNom de Domaine achat ou Transfere GRATUIT pour l'achat de ce pack a l'année

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
Revendeur - 100Go -
Espace Disque 100Gb

Bandwidth Illimités


FTP - Email - Email list - Database - Sous Domaine - Domaine Parked - Domaine additionnel Illimité


WHMCS ou ClientExec Gratuit

Panel : WHM & Cpanel
Softaculous Installer


Nom de Domaine achat ou Transfere GRATUIT pour l'achat de ce pack a l'année

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
Revendeur - 150Go -
Espace Disque 150Gb

Bandwidth Illimités


FTP - Email - Email list - Database - Sous Domaine - Domaine Parked - Domaine additionnel Illimité


WHMCS ou ClientExec Gratuit

Panel : WHM & Cpanel
Softaculous Installer


Nom de Domaine achat ou Transfere GRATUIT pour l'achat de ce pack a l'année

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
Revendeur - 200Go -
Espace Disque 200Gb

Bandwidth Illimités


FTP - Email - Email list - Database - Sous Domaine - Domaine Parked - Domaine additionnel Illimité


WHMCS ou ClientExec Gratuit

Panel : WHM & Cpanel
Softaculous Installer


Nom de Domaine achat ou Transfere GRATUIT pour l'achat de ce pack a l'année

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
Revendeur - 400Go -
Espace Disque 400Gb

Bandwidth Illimités


FTP - Email - Email list - Database - Sous Domaine - Domaine Parked - Domaine additionnel Illimité


WHMCS ou ClientExec Gratuit

Panel : WHM & Cpanel
Softaculous Installer


Nom de Domaine achat ou Transfere GRATUIT pour l'achat de ce pack a l'année

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (18.234.88.196) وارد شده است.

Language: