مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
Serv-1 - Fujitsu PRIMERGY MX130 S1

AMD Athlon™ II Quad-Core
8 GB DDR3-RAM
1x 250 GB SATA II-HDD


OS: openSUSE, Ubuntu, Debian, CentOS
windows Webserver 2008 R2 + 19 EUR/month

Traffic illimité

serveur livré en 24H


Serv-2 - Fujitsu PRIMERGY MX130 S1

AMD Athlon™ II Quad-Core
16 GB DDR3-RAM
1x 500 GB SATA II-HDD


OS: openSUSE, Ubuntu, Debian, CentOS
windows Webserver 2008 R2 + 19 EUR/month

Traffic illimité

serveur livré en 24H


Pro-Serv-1 - Fujitsu PRIMERGY MX130 S2

AMD Opteron™ 3280
8 Coeures, 8x 2.4 GHz
16 GB DDR3-RAM
1x 1000 GB SATA II-HDD, 7.2


OS: openSUSE, Ubuntu, Debian, CentOS
windows Webserver 2008 R2 + 19 EUR/month

Traffic illimité

serveur livré en 24H


Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.85.143.239) وارد شده است.

Language: