مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
web-01 - Espace disk 400 MB
Transfère / Mois illimités
Domaines 1
Sous-Domaine 1
FTP 1
MySQL Databases 1
E-mail 1
99% uptime

web-02 - Espace disk 600 MB
Transfère / Mois illimités
Domaines 2
Sous-Domaine 2
FTP 2
MySQL Databases 1
E-mail 2
99% uptime

web-03 - Espace disk 800 MB
Transfère / Mois illimités
Domaines 2
Sous-Domaine 2
FTP 2
MySQL Databases 2
E-mail 2
99% uptime

web-04 - Espace disk 1 000 MB
Transfère / Mois illimités
Domaines 2
Sous-Domaine 2
FTP 2
MySQL Databases 3
E-mail 2
99% uptime

Pro-01 - Espace disk 2 000 Mb
Transfère / Mois illimités
Domaines 10
Sous-Domaine illimités
FTP illimités
MySQL Databases 10
E-mail 50
99% uptime

Pro-02 - Espace disk 4 000 Mb
Transfère / Mois illimités
Domaines 20
Sous-Domaine illimités
FTP illimités
MySQL Databases 20
E-mail 100
99% uptime

Pro-03 - Espace disk 6 000 Mb
Transfère / Mois illimités
Domaines 30
Sous-Domaine illimités
FTP illimités
MySQL Databases 30
E-mail illimités
99% uptime

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
Pro-04 - Espace disk 8 000 Mb
Transfère / Mois illimités
Domaines 40
Sous-Domaine illimités
FTP illimités
MySQL Databases 40
E-mail illimités
99% uptime

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (34.201.121.213) وارد شده است.

Language: